Privacy en Cookies

Home Privacy en Cookies
Culinair genieten met onze easy-to-use Recepten, Producten & Kookvideo's
600.000 fans worden hiermee dagelijk culinair verrast. Volg je ons ook?
x
Bestel ons nieuwste bestseller kookboek deel 6!

Privacyverklaring Faja Lobi Food B.V.

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens
Faja Lobi Food B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe Faja Lobi Food B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Faja Lobi Food B.V. is een onderneming gericht op de productie, distributie, marketing en verkoop van levensmiddelen (Faja Lobi producten). Met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders:
1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens
Faja Lobi Food B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Faja Lobi Food B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Faja Lobi Food B.V. heeft verstrekt. Faja Lobi Food B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw geboortedatum;
- Uw geslacht;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw betalingsgegevens;
- Uw IP-adres;

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.

Uw persoonsgegevens kunnen door Faja Lobi Food B.V. worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomsten met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om het adres voor de levering van producten vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden en om u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Faja Lobi Food B.V. te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u zich heeft aangemeld voor de portal van Faja Lobi Food B.V, waar u recepten kunt opslaan, nieuwsbrieven kunt lezen en meer. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt om u inloggegevens te verstrekken en de nieuwsbrief te kunnen versturen.

4. Marketingactiviteiten
Faja Lobi Food B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Met het aanvaarden van deze Privacyverklaring, gaat u ermee akkoord dat Faja Lobi Food B.V. uw persoonsgegevens mag gebruiken voor haar marketingdoeleinden: onder andere om u een nieuwsbrief te kunnen versturen en om u periodiek gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Indien u dat niet wilt, dient u dit expliciet aan te geven bij Faja Lobi Food B.V.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
Faja Lobi Food B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie punt 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
Faja Lobi Food B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Faja Lobi Food B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Faja Lobi Food B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Faja Lobi Food B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Faja Lobi Food B.V. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Faja Lobi Food B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Faja Lobi Food B.V. (zie punt 14 voor de contactgegevens).

8. Verwerking persoonsgegevens met derden
Faja Lobi Food B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat Faja Lobi Food B.V. samenwerkt met externe partijen en daarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, zal Faja Lobi Food B.V. afspraken maken over de vereisten waar de uitwisseling van persoonsgegevens aan moet voldoen. Deze afspraken zullen voldoen aan de wettelijke kaders.

9. Rechten van betrokkenen
Faja Lobi Food B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Faja Lobi Food B.V.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@fajalobi.nl. Faja Lobi Food B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

10. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten en bevoegdheden die Faja Lobi Food B.V. toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), berusten uitsluitend bij Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding. Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding heeft Faja Lobi Food B.V het recht verstrekt om gebruik te maken van haar website: www.fajalobi.nl. Alle rechtshandelingen worden uitsluitend verricht door Faja Lobi Food B.V. Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding is slechts eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en kan geen rechtshandelingen verrichten (met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Faja Lobi Food B.V.). Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding is en kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor (schade veroorzaakt door) de rechtshandelingen, verricht door Faja Lobi Food B.V.

Alle producten, recepten, foto’s van de recepten, en kookvideo’s zijn door Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding ontwikkeld en daarop berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is de bezoeker niet toegestaan om deze informatie en documenten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faja Lobi Food B.V. (die de toestemming zal verlenen indien Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding haar daarvoor ook schriftelijke toestemming heeft verleend). De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Indien de bezoeker de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding niet respecteert en in acht neemt, is Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding genoodzaakt om strikte maatregelen te treffen. De bezoeker zal hierover geen waarschuwing ontvangen, maar zijn/haar toegang tot de website zal direct worden geweigerd en hij/zij is verplicht om Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding een boete van €5.000,- per overtreding te betalen en €500,- per dag dat de bezoeker in overtreding is.

11. Cookies
Faja Lobi Food B.V. maakt op haar website (www.fajalobi.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Faja Lobi Food B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Faja Lobi Food B.V. cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Faja Lobi Food B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Faja Lobi Food B.V. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

11.1 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Faja Lobi Food B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Faja Lobi Food B.V. verstrekt. Faja Lobi Food B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

11.2 Tracking cookies
Faja Lobi Food B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Faja Lobi Food B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Faja Lobi Food B.V. mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950.
Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.
Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. U kunt u afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa op deze site: http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaat instellingen.
Ga voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

11.3 Afmelden cookies
U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

12. Wijziging Privacyverklaring
Faja Lobi Food B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Faja Lobi Food B.V. worden gepubliceerd: www.fajalobi.nl.

13. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Faja Lobi Food B.V. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Faja Lobi Food B.V, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

14. Contactgegevens Faja Lobi Food B.V.
Faja Lobi Food B.V.
Ringbaan Zuid 8
6905 DB te Zevenaar
KvK-nummer: 09105175
E-mail: Klik hier om contact met ons op te nemen
Website: www.fajalobi.nl

Mijn kookboek Afbeelding met text mijn Kookboek

Ontdek de voordelenVoordelen

  • Gratis op elk scherm Eenvoudig te gebruiken, waar je ook bent.
  • Als eerste onze nieuwe Recepten, Producten & Kookvideo’s Onze nieuwste creaties direct in je kookboek!
  • Gepersonaliseerd aanbod Op basis van je interesses voorzien wij jou van het beste.
  • Gepersonaliseerde nieuwsbrief Dagelijks, wekelijks of maandelijks. Jij kiest!
Kerstmenu 2023
Nu landelijk verkrijgbaar bij AH!
Ga naar mijn laatste sessie